Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych 25/02/2014

Dłużniku, nie bój się o się o swoje dane, czyli kilka słów o rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Rate this post

rdnNa wstępie warto podkreślić, że w porównaniu z innymi rejestrami, uzyskanie dostępu do informacji zawartych w rejestrze dłużników niewypłacalnych (RDN)  jest bardziej skomplikowane i wymaga więcej czasu. Żeby sprawdzić określony podmiot trzeba dysponować numerem RDN, który możemy otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Jak mogę znaleźć się w rejestrze dłużników niewypłacalnych?

Zgodnie z ustawą o KRS może do tego dojść na dwa sposoby:

  • w przypadku osób fizycznych stosowny wniosek może złożyć wierzyciel. Wystarczy, że wykaże on, że posiada stosowny tytuł wykonawczy oraz, że my jako dłużnicy w ciągu 30 dni od dnia wezwania do uregulowania zaległości nie zrobiliśmy tego. Jedyne co może odstraszyć wierzyciela przed zawnioskowaniem to wysoka opłata – 300 zł, za jeden wpis. Minimalna kwota zadłużenia w przypadku osób fizycznych powinna przekroczyć 200 zł.

  • w przypadku podmiotów wymienionych w art. 55 ustawy o KRS, czyli np. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich  upadłość czy nie stać ich na poniesienie kosztów postępowania egzekucyjnego, bądź takie postępowanie zostało umorzone z uwagi  na brak opłacalności (uzyskana suma nie przewyższy kosztów samej  egzekucji) Tego rodzaju wpis dokonywany jest z urzędu przez sąd. Minimalna kwota zadłużenia w przypadku firm powinna przekroczyć  500 zł.

 

UWAGA: Zgodnie z orzecznictwem SN

  • nawet jeżeli zostanie wydane postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego,w którym sąd orzekł o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań dłużnika, nie stanowi to przeszkody do wpisania tego podmiotu do rejestru dłużników niewypłacalnych
  • wpisanie do rejestru osoby fizycznej,  która w terminie 30 dni od wezwania nie uregulowała świadczenia wynikającego z tytułu wykonawczego, następuje bez sprawdzania czy dłużnik nie ma środków na zaspokojenie wierzyciel, czy też unika wykonania obowiązku z innych przyczyn. Najważniejszym czynnikiem przesądającym o jego dokonaniu jest brak terminowego wywiązania się ze zobowiązania.

(Uchwała z dnia 20 listopada 2009 r., III CZP 100/09) link do uchwały: http://www.sn.pl

Jak sprawdzić czy nasz kontrahent trafił do rejestru dłużników niewypłacalnych?

Niestety w tym przypadku nie wystarczy nam numer NIP, REGON, bądź nr PESEL danej osoby. Musimy posiadać specjalny numer RDN. Możemy go uzyskać poprzez złożenie wniosku do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru. Wzór wniosku dostępy jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Link do dokumentu:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs/

Opłata za taki wniosek wynosi za pełny odpis 60 zł, za aktualny odpis 30 zł oraz za zaświadczenie 15 zł. Możemy też uzyskać informację online, ale i tak będziemy potrzebować numer RDN, żeby wyszukać podmiot na stronie Ministerstwa. Tego typu ograniczenie w dostępie do dokumentacji dłużnika ma przede wszystkim na celu jego ochronę. Ustawodawca założył, że jeśli ktoś będzie miał interes prawny w tym, żeby dany podmiot wpisać bądź zweryfikować jego obecność w RDN podejmie ten trud i wyśle wniosek dokonując przy tym stosownej opłaty.

 Biorąc pod uwagę, że nawet nieopłacony w terminie, wysoki rachunek za telefon może skutkować wpisem na czarną listę dłużników, warto mieć rękę na pulsie i znać swoją sytuację.

Zwlekanie przez ponad miesiąc z zapłatą, w związku z którą otrzymaliśmy wezwanie powinno być dla nas jasnym sygnałem, że możemy się spodziewać naszego nazwiska na liście dłużników. Oczywiście po spełnieniu zobowiązania możemy wnioskować o wykreślenie z rejestru, bądź poczekać 10 lat aż sąd będzie zmuszony z mocy ustawy usunąć nasz wpis.

A co jeśli nie dostaliśmy zawiadomienia, bądź żądanie wierzyciela jest bezzasadne?

Zgodnie z ustawą KRS możemy zwrócić się do sądu rejestrowego, który z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie były one dokonane.

Jak możemy sprawdzić czy znaleźliśmy się w rejestrze?

Tak, jak w przypadku przedsiębiorców możemy złożyć wniosek o odpis wpisu do Centralnej  Informacji KRS.  Podlega to takiej samej opłacie jak przy wniosku składanym przez przedsiębiorcę.

Z jakich innych serwisów może korzystać dłużnik i wierzyciel?

Poza KRS rejestr dłużników prowadzą prywatne podmioty takie jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK)  https://www.bik.pl/ , Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) http://www.big.pl/ i Krajowy Rejestr Dłużników (KRS) http://www2.krd.pl/.

The following two tabs change content below.

Joanna

Joanna Kosterska - Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie in house lawyer obsługujący sektor bankowy. W trakcie studiów była aktywnym członkiem kół naukowych, uczestniczyła w międzynarodowych projektach i konkursach. Ma za sobą pierwsze publikację m.in. rozdział w książce „Mediacja ponad podziałami” pod redakcją dr Magdaleny Tabernackiej. Najchętniej pracuje z prawem unijnym, międzynarodowym, cywilnym i handlowym. Zna biegle angielski i francuski. Jako wolontariusz trener i prawnik wspiera prace NGO's promując przedsiębiorczość i rozwój. W wolnych chwilach stawia pierwsze kroki jako podróżnik, śpiewa i gotuje. Marzy żeby objechać Europę na motorze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.