Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: CEIDG, Dane osobowe, Krajowy Rejestr Sądowy 31/03/2014

Dane, które podajemy w KRS i CEIDG

Rate this post

2795740186_174a6dd878_o

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile naszych danych można znaleźć w publicznych rejestrach. Jakie informacje o nas są ogólnie dostępne? Jaka ochrona nam przysługuje?

Od momentu wprowadzenia informacji do sieci nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym jak zostaną one wykorzystane. Warto z związku z tym zdawać sobie sprawę, że zarówno Krajowy Rejestr Sądowy jak i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej są jawne, co oznacza, że dane w nich zawarte są dostępne do publicznej wiadomości.

Czego można się dowiedzieć z KRS?

Po pierwsze upubliczniamy wraz z imieniem i nazwiskiem nasz numer PESEL. To oznacza, że informujemy o tym jakiej płci i w jakim wieku jesteśmy.

Kolejną wrażliwą informacją, jaką ujawniamy jest nasz adres zamieszkania. Podają go przedsiębiorcy obok adresu, pod którym prowadzą działalność gospodarczą.  Wprawdzie nie jest on upubliczniany w rejestrze internetowym, ale można się go dowiedzieć w sądzie.

Na podstawie danych wprowadzonych do Krajowego Rejestru Sądowego każdy może dowiedzieć się m.in kto jest w zarządzie spółki, kto jest jej pełnomocnikiem, jaki jest kapitał zakładowy, czy jest to rodzinny interes, czy większa spółka.

Poważniejsze kłopoty finansowe są również odnotowywane w KRS. Można bez trudu sprawdzić czy nasza firma ma problemy finansowe i było toczone w stosunku do niej postępowanie egzekucyjne sięgając do odpisu z KRS (rubryka 4 działu IV). Podobnie  jeżeli została ogłoszona (dział VI rubryka 5), łącznie z tym przed jakim sądem prowadzone jest postępowanie i jakie są dane syndyka.

Wyjątek od zasady jawności

Ustawodawca chroni prywatność dłużników niewypłacalnych. W art 10 ustawy o KRS stanowi, że  akta dotyczące ww podmiotów są ujawniane wyłącznie podmiotom, których dotyczył wpis, oraz wierzycielowi, na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu.

Jak długo dane figurują w rejestrze?

W KRS zasadą jest, że koniec działalności spółki wiąże się z dokonaniem wykreślenia danych z KRS. Jednak nie wszystkie dane podlegają wykreśleniu. Na stronie rejestru po wykreśleniu w dalszym ciągu jest widoczna nazwa, numer NIP, REGON, KRS, adres. Podana jest również data wpisu i data wykreślenia.

 Jeżeli chodzi o poszczególne dane to zgodnie z art. 46 ustawy o KRS w związku z art. 41, dane które są wymienione w tych artykułach (m.in zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją) mogą zostać wykreślone, a te które zostaną wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.

Dane, które można znaleźć w CEIDG

W tym rejestrze poza numerem PESEL, NIP, adres zamieszkania, podawany jest również adres poczty elektronicznej i strony internetowej przedsiębiorcy. Do publicznej wiadomości podawane są także informacje dotyczące utraty koncesji, zezwoleń licencji, prowadzonym postępowaniu upadłościowym itp.

Co ważne, zgodnie z art 34 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej, a wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych. Więcej informacji o zamieszczaniu danych w tym rejestrze oraz o sposobie ich wykreślenia można znaleźć w ww ustawie. Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807

Co nas chroni przed nieuprawnionym wykorzystywaniem danych?

Jawność KRS wynika z potrzeby zapewnienia pewności obrotu. Jeżeli jednak nasze dane zostały wykorzystane i przetworzone bez naszej wiedzy do celów marketingowych, czy  dzałalności niezgodnej z prawem z pomocą przychodzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( GIODO)  oraz przepisy ustawy o ochronie danych  osobowych.

link do ustawy: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883

Zgodnie z art. 23 ustawy podmiot może przetwarzać dane bez naszej zgody:

  • w zakresie usuwania tych danych
  • gdy wymagają tego przepisy prawa
  • gdy wynika to z zapisów umowy
  • gdy  jest to wykonywane przez administratorów w ramach usprawiedliwionych prawem celów.

O każdym wykorzystaniu naszych danych, które wymaga naszej zgody musimy zostać poinformowani. To oznacza, że nikt bez naszej zgody nie może wykorzystać informacji z publicznych rejestrów i wysyłać nam ofert reklamowych itp. Co więcej jeżeli wyrazimy zgodę na przetworzenie naszych danych to administrator jest obowiązany do przetwarzania ich zgodnie z prawem, poprawnie, adekwatnie, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W razie naruszenia przepisów tej ustawy zgodnie z art. 35 w razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne,niewłaściwie zebrane, administrator powinien je uzupełnić, sprostować, wstrzymać się od ich przetwarzania, czy usunąć je ze zbioru.

W razie niedopełnienia przez administratora danych swoich obowiązków osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.

Jak to wygląda w przypadku serwisu przeswietl.pl?

W oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (art. 23 ust.1 pkt 5) dane osobowe widniejące w serwisie mogą przetwarzane bez naszej zgody.

Jeżeli chodzi o możliwość żądania usunięcia danych to oczywiście możliwość taka istnieje, w zakresie jaki wskazany jest w art. 32 ust. 1 pkt 6) ww. ustawy. Zatem jeżeli w serwisie znajdują się dane niezgodne z danymi dostępnymi publicznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym, a w konsekwencji nieprawdziwe, niekompletne lub nieaktualne to oczywiście mamy prawo do żądania usunięcia takich danych.

Musimy jednak pamiętać, że mimo wykreślenia danych o prowadzeniu działalności gospodarczej informacje te nadal mają charakter jawny i powszechnie dostępny. Wynika to również z przepisów ww ustawy. Dane te nadal są ujawniane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej wraz z informacją o tym, że działalność została wykreślona z CEIDG.

Dane osobowe zawarte w serwisie pochodzą z jawnych publicznych rejestrów (np. CEIDG lub KRS). Mają charakter jawny i powszechnie dostępny. W związku z powyższym baza tych danych osobowych nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO zgodnie z wyłączeniem zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy o ochronie danych osobowych.

Zainteresowanych tematem, dla lepszego zrozumienia działania ustawy o ochronie danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z orzecznictwem. Link do ciekawego orzeczenia : http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6952ABA720

The following two tabs change content below.

Joanna

Joanna Kosterska - Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie in house lawyer obsługujący sektor bankowy. W trakcie studiów była aktywnym członkiem kół naukowych, uczestniczyła w międzynarodowych projektach i konkursach. Ma za sobą pierwsze publikację m.in. rozdział w książce „Mediacja ponad podziałami” pod redakcją dr Magdaleny Tabernackiej. Najchętniej pracuje z prawem unijnym, międzynarodowym, cywilnym i handlowym. Zna biegle angielski i francuski. Jako wolontariusz trener i prawnik wspiera prace NGO's promując przedsiębiorczość i rozwój. W wolnych chwilach stawia pierwsze kroki jako podróżnik, śpiewa i gotuje. Marzy żeby objechać Europę na motorze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.