Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Giełda 07/05/2014

Czym jest KNF i co rozumieć pod pojęciem prospekt emisyjny?

Rate this post

4503065099_dd9138671f_b

Giełda jest miejscem, które wymaga posługiwania się określoną terminologią. W dzisiejszym wpisie postaramy się odszyfrować dwa kluczowe terminy, które są podstawą do dalszego zrozumienia specyfiki tego obszaru.

Czym jest KNF?

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego jest organem, który sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym. W jej skład wchodzi siedem osób: Przewodniczący KNF, jego dwóch zastępców i przedstawiciele.

Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego?

Zadaniami komisji jest m.in: podejmowanie działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego rozwój oraz zwiększenie konkurencyjność.

Czym jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego?

Część swoich działań komisja wykonuje poprzez swoją komórkę, czyli Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Pracami urzędu kieruje Przewodniczący KNF oraz jego dwaj zastępcy. Do czynności wykonywanych tylko przez KNF należą: zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym, sankcje administracyjne oraz inne czynności, które mają najistotniejsze znaczenie dla funkcjonowania rynku finansowego.

KNF  a działania prawne

Komisja Nadzoru Finansowego jest również odpowiedzialna za nadzorowanie i wspieranie prac nad projektami aktów prawnych dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym. Do dalszej aktywność komisji w dziedzinie prawa jest wyznaczony specjalny departament prawny (DPP).

Więcej informacji na temat Komisji Nadzoru Finansowego można znaleźć na jej stronie: www.knf.gov.p

Jaki udział KNF przy wejściu spółki na rynek?

Z perspektywy przedsiębiorcy chcącego wejść na giełdę najbardziej będą nas interesować zadania i obowiązki komisji w związku dopuszczeniem naszych akcji do obrotu na giełdzie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z 29 lica 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051841539

Jednym ze wspomnianych wyżej obowiązków jest zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego przez emitenta, który ubiega się o przeprowadzenie oferty publicznej, a tym samym o dopuszczenie jego papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Dopiero gdy prospekt jest zatwierdzony można go podać do publicznej wiadomości.

Czym jest prospekt emisyjny?

Zgodnie przepisami wyżej wskazanej ustawy jest to jednolity dokumentem lub zestaw dokumentów  obejmujący dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący. Artykuł  22 ww. ustawy wskazuje, że prospekt emisyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów wartościowych. Co więcej powinien wskazywać istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta oraz podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z papieru wartościowego oraz dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi papierami wartościowymi.

Jak go napisać?

Ważne jest to, że informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym powinny być przedstawione językiem zrozumiałym dla inwestorów oraz w sposób umożliwiający ocenę sytuacji tych podmiotów.

Tylko prawdziwe i rzetelne informacje!

Dla przedsiębiorcy prospekt stanowi wizytówkę jego działalności. I od tego, czy wszystkie zawarte przez niego dane są prawdziwe i rzetelne oraz od spełnienia warunków formalnych, zależy jego obecność na giełdzie. Prospekt podlega badaniu przez komisję. Po jego zatwierdzeniu otwiera się furtka do wprowadzania akcji do obrotu giełdowego.

The following two tabs change content below.

Joanna

Joanna Kosterska - Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie in house lawyer obsługujący sektor bankowy. W trakcie studiów była aktywnym członkiem kół naukowych, uczestniczyła w międzynarodowych projektach i konkursach. Ma za sobą pierwsze publikację m.in. rozdział w książce „Mediacja ponad podziałami” pod redakcją dr Magdaleny Tabernackiej. Najchętniej pracuje z prawem unijnym, międzynarodowym, cywilnym i handlowym. Zna biegle angielski i francuski. Jako wolontariusz trener i prawnik wspiera prace NGO's promując przedsiębiorczość i rozwój. W wolnych chwilach stawia pierwsze kroki jako podróżnik, śpiewa i gotuje. Marzy żeby objechać Europę na motorze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.