Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Krajowy Rejestr Sądowy 20/07/2014

Rezygnacja z członkostwa cz.II

Rate this post

Board-TableW dzisiejszym artykule będziemy kontynuować temat rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki. Wskażemy jakie konsekwencje niesie ze sobą nieprawidłowo złożona rezygnacja oraz jakich zmian należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nieskutecznie złożona rezygnacja

Przedsiębiorca, którego rezygnacja okazała się nieskuteczna de facto dalej pełni funkcję członka zarządu i ponosi odpowiedzialność za działania spółki. Na jakie negatywne konsekwencje jest narażony?
Po pierwsze zgodnie z przepisami prawa upadłościowego za niewywiązanie się z obowiązku związanych z upadłością spółki ( m.in złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości, wykazanie bądź wydanie majątku) grozi pozbawienie, na okres od trzech do dziesięciu lat, prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej.

Po drugie Kodeks Spółek Handlowych przewiduje szereg kar za nieprawidłowe pełnienie funkcji członka zarządu. Należą do nich:
– grzywna
– ograniczenie wolności
– pozbawienie wolności (od 6 -ściu miesięcy do roku)

Dodatkowo prawo handlowe przewiduje ograniczenia dla członków zarządu w okresie zajmowania przez nich stanowiska. Nie mogą oni być osobami pełniącymi funkcje publiczne, członkami rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, prowadzić konkurencyjnej działalności, uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Kolejne zagrożenie,o którym należy pamiętać wiąże się z wierzytelnościami spółki. Członkowie zarządą odpowiedzialni subsydiarnie i solidarnie za zaległości spółki, które stały się wymagalne w czasie pełnienia przez nich obowiązków. Subsydiarna odpowiedzialność oznacza, że w razie gdyby wierzyciel nie mógł zaspokoić się z majątku spółki, członkowie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki swoim majątkiem. Pod określonymi warunkami można ograniczyć lub wyłączyć ten typ odpowiedzialności. Więcej na temat w kolejnym artykule.

Kto informuje Krajowy Rejestr Sądowy o zmianach?

Obowiązek złożenia wniosku do rejestru przedsiębiorców o wykreślenie byłego członka zarządu spoczywa na spółcę, którą reprezentuje jej aktualny zarząd lub na właściwie umocowanym pełnomocniku.

Mimo, że dopilnowanie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców ma kluczowe znaczenie dla osób prowadządzej działalność gospodarczą prawo nie przewiduje sytuacji, w której można by było samodzielnie złożyć odpowiedni wniosek. Dlaczego? Ponieważ członek zarządu po złożeniu rezygnacji traci mandat, a tym samym prawo do reprezentowania spółki co w konsekwencji powoduje brak możliwości składania jakichkolwiek wniosków w jej imieniu, w tym tych do KRS.

Co zrobić, jeżeli spółka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków?

Zgodnie ustawą o KRS (art.22) spółka ma 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu na złożenie wniosku o wykreślenie byłego członka zarządu z rejestru przedsiębiorców. Jeżeli spółka nie wywiąże się ze swojego obowiązku w wyznaczonym terminie były członek zarządu może pisemnie poinformować sąd o dokonanej rezygnacji oraz o tym, że spółka niedopełnieniła obowiązku zmiany wpisu w rejestrze. Jeżeli sąd uzna to za konieczne, może usunąć wpis z urzędu lub wszcząć tzw. postępowanie przymuszające. Postępowanie przymuszające polega na zmuszenie spółki do dopełnienia obowiązku złożenia właściwego wniosku. Sąd w takim wypadku wysyła odpowiednie wezwania, a w razie braku reakcji ze strony spółki nakłada na nią karę grzywny. W sytuacji, gdy zarówno wezwania jak i grzywny nie powodują reakcji ze strony spółki i zmiany wpisu, sąd wykreśla wpis z urzędu.

UWAGA: W razie prawidłowego złożenia oświadczenia woli, w którym rezygnujemy z członkostwa w spółce brak wykreślenia z KRS nie powoduje naszej odpowiedzialności za sprawy spółki.To oznacza, że przykładowo, organ podatkowy może się do nas zgłosić żądając wyjaśnienia sytuacji, bądź będzie chciał nas pociągnąć do odpowiedzialności ponieważ korzysta z danych zawartch w KRS. Naszym zadaniem będzie wykazać, że złożyliśmy skuteczną rezygnację,a nasza obecność w KRS jest niedopatrzeniem ze strony spółki. Przypominamy, że prawidłowo złożona rezygnacja jest skuteczna od dnia złożenia drugiej stronie.

Bądź na bieżąco

Chcesz wiedzieć czy zostałeś wykreślony z KRS? Zastanawiasz się czy Twój partner biznesowy jest dalej w zarządzie spółki? Odwiedź serwis http://przeswietl.pl/ i dowiedz się więcej.

Zdjecie za:tatatechnologies.com

The following two tabs change content below.

Joanna

Joanna Kosterska - Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie in house lawyer obsługujący sektor bankowy. W trakcie studiów była aktywnym członkiem kół naukowych, uczestniczyła w międzynarodowych projektach i konkursach. Ma za sobą pierwsze publikację m.in. rozdział w książce „Mediacja ponad podziałami” pod redakcją dr Magdaleny Tabernackiej. Najchętniej pracuje z prawem unijnym, międzynarodowym, cywilnym i handlowym. Zna biegle angielski i francuski. Jako wolontariusz trener i prawnik wspiera prace NGO's promując przedsiębiorczość i rozwój. W wolnych chwilach stawia pierwsze kroki jako podróżnik, śpiewa i gotuje. Marzy żeby objechać Europę na motorze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.