Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Krajowy Rejestr Sądowy 16/07/2014

Rezygnacja z członkostwa w zarządzie spółki cz. I

Rate this post

9216004446_0c33b47100_b(1)

Członek zarządu spółki w ramach pełnienia swojej funkcji posiada mandat/określony status, z którym wiążą się pewne prawa i obowiązki. W dzisiejszym wpisie przeanalizujemy sposoby utraty członkostwa w tym organie spółki i pokażemy na co należy zwrócić uwagę w trakcie dokonywania poszczególnych czynności.

Wygaśnięcie mandatu

Artykuł 202 kodeksu spółek handlowych przedstawia ogólne zasady wygaśnięcia mandatu członka zarządu. Przedsiębiorca może zmienić te reguły poprzez zawarcie w zmodyfikowanego przepisu w umowie spółki.

Pierwsza zasada stanowi, że mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Zgodnie z kolejną regułą jeżeli dana osoba została powołana na czas dłużysz niż rok , jej mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Ostatnia zasada stanowi, że w razie powoływania członków zarządu na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.

Kolejny paragraf artykułu 202 KSH wskazuje dodatkowe przyczyny wygaśnięcia mandatu członka zarządu. Należą do nich:

  • śmierć członka zarządu
  • rezygnacja
  • odwołanie ze składu zarządu

Rezygnacja z pełnionej funkcji

Przepisy kodeksy spółek handlowych stanowią, że do złożenia rezygnacji przez członka zarządu, mają zastosowanie przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Rezygnacja z członkostwa w zarządzie, będzie w tym kontekście oznaczać jednostronne oświadczenie woli, które jest składane w celu osiągnięcia określonego stanu prawnego, czyli wygaśnięcia statutu członka zarządu.

Wprowadzenie w KSH odwołania do przepisów o zleceniu sprawia, że rezygnacja może być złożona w każdym czasie i skutkuje natychmiastowym wygaśnięciem mandatu. Przepisy nie określają formy w jakiej musi ona zostać złożona, w związku z tym zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z kc każde zachowanie rezygnującego, które w sposób dostateczny będzie ujawniać jego wolę, można uznać za prawidłowo złożone oświadczenie woli. Jednak dla celów dowodowych warto skorzystać z formy pisemnej czy elektronicznej.

Warto również zadbać o uzyskanie potwierdzenia od drugiej strony, że zapoznała się z treścią przedłożonego, czy wysłanego oświadczenia, gdyż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego rezygnacja odniesie skutek z chwilą dojścia do adresata, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jej treścią

Praktyczna wskazówka :

Jeżeli statut spółki nakłada na przedsiębiorcę obowiązek pełnienia funkcji członka zarządu przez dodatkowy czas po złożeniu rezygnacji ( okres wypowiedzenia)  to mimo, niezachowania tego okresu rezygnacja dalej jest skuteczna, a rezygnujący może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej.  Innymi słowy jeżeli chce zrezygnować z członkostwa w zarządzie, a zgodnie z umową po złożeniu rezygnacji powinnam pełnić funkcję jeszcze przez dwa tygodnie, to w razie gdybym nie wywiązała się z tego obowiązku moja rezygnacja i tak jest ważna, ale mogę zostać pociągnięta do odpowiedzialności.  Na jakiej zasadzie to działa?  W razie gdyby brak mojej obecności przyniesie spółce szkodę, mogę zostać zobowiązana do tego, żeby za nią zapłacić.  

Kto powinien przyjąć rezygnację?

Zarówno w przepisach, jak i w orzecznictwie istnieje wiele rozbieżnych poglądów, na temat tego, do kogo członek zarządu powinien kierować swoją rezygnację. Może nim być m.in. zarząd spółki, bądź jej pełnomocnik, członek organu, który jest uprawniony do powołania „następcy” osoby rezygnującej ze stanowiska, rada nadzorcza, bądź jej pełnomocnik.

Praktyczna wskazówka

Żeby nie pogubić się zbytnio w gąszczu sporów piśmiennictwa i nie zastanawiać się, do kogo skierować swoje oświadczenie, warto oprzeć się na artykule 61 § 1 KC, który stanowi, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. W tym przypadku adresatem oświadczenia będzie spółka, co oznacza, że wystarczy złożyć oświadczenie o rezygnacji w biurze podawczym spółki , przesłanie jej e-mailem na ogólny adres spółki, faxem, bądź drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.
W następnych wpisach pokażemy czego mogą obawiać się przedsiębiorcy przy składaniu rezygnacji i jak skutecznie się przed tym bronić. Co zrobić jeżeli spółka ma jednego członka zarządu, który chce zrezygnować z pełnienia funkcji oraz przeanalizujemy ostatni sposób wygaśnięcia mandatu – odwołanie ze składu zarządu. Zapraszamy do lektury.

The following two tabs change content below.

Joanna

Joanna Kosterska - Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie in house lawyer obsługujący sektor bankowy. W trakcie studiów była aktywnym członkiem kół naukowych, uczestniczyła w międzynarodowych projektach i konkursach. Ma za sobą pierwsze publikację m.in. rozdział w książce „Mediacja ponad podziałami” pod redakcją dr Magdaleny Tabernackiej. Najchętniej pracuje z prawem unijnym, międzynarodowym, cywilnym i handlowym. Zna biegle angielski i francuski. Jako wolontariusz trener i prawnik wspiera prace NGO's promując przedsiębiorczość i rozwój. W wolnych chwilach stawia pierwsze kroki jako podróżnik, śpiewa i gotuje. Marzy żeby objechać Europę na motorze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.